Obora Skalice byla schválena OÚ v České Lípě dne 1.4.2002 Č.j. :RŽP 9531/01/1980/02-206/1. Uvedení honitby (obory) do souladu se zákonem č.449/2001 Sb.,o myslivosti Č.j.: RŽP 8698/02/Mysl./Sv. ze dne 28.4.2003.

Typ obory:
Obora slouží za účelem

 • ověření harmonogramu chovatelsko-šlechtitelský a zdravotních
      opatření
 • k výchově veřejnosti
 • k propagaci myslivosti

  Nadmořská výška obory
  288 n.m.

  Lesní porosty
      jsou tvořeny převážně smíšeným porostem – borovice 50%, dub 30%, bříza a osika 20% V oboře převládají mýtné porosty kde se v minulosti prováděla nahodilá těžba. Staré výstavky dubu jsou zdravé a v době úrody žaludů zvyšují úživnost obory.

  Půdy
      jsou hlinito-písčité, prosychavé na loukách které jsou osety jetelotravním porostem mírně podzolované.

  Konfigurace terénu
      je v jihovýchodní části hodně členitá s prudkými svahy. Střední část je rovinatá. V oboře jsou dva vodní zdroje. Napajedlo v severní časti o výměře 0,4 ha a napajedlo ve střední části obory o výměře 25 m2. Obě napajedla jsou funkční i v době velkého sucha.

  Chov zvěře
      jelení zvěř – 6 ks, KOP – 0,8 poměr pohlaví – 1:1
      daňčí zvěř – 25 ks, KOP - 0,9 poměr pohlaví - 1:1

  Zdravotní stav zvěře
      se kontroluje průběžně, a to téměř denně. Hodnocení zdravotního stavu zvěře provádí 1x ročně zástupce státní veterinární správy a privátní veterinární dozor. Od doby uznání obory nebyl u obou populací zaznamenán úhyn zvěře.

  Stručný obsah a cíl projektu na r. 2007
      je komplexní seznamování veřejnosti a to laické ale i myslivecké s celým systémem péče o oborní zvěř a jejího životního prostředí (včetně systematické ochrany). V rámci přednášek bude provedeno členění mysliveckých činností na činnosti vztahující se přímo k péči o zvěř (tzn. na průběžné sledování zdravotního stavu a kondice zvěře, na rozsáhlý systém přikrmování, na systém ochrany /proti negativním zásahům lidí, klimatickým vlivům aj./) a na činnosti navazující, tzn. zvyšování úživnosti obor (umělé i přirozené).

  Ochrana a tvorba životního prostředí
 • 1. Umožnění vstupu do obory za účelem fotografování a filmování zvěře.
 • 2. Ukázky oborní zvěře ( laické ale i odborné veřejnosti)
 • 3. Přednášky pro školky, základní školy, odborné školy,širokou veřejnost (odbornou i laickou) a myslivecká sdružení . Cílem vzdělávacích akcí je prohloubit odborné znalosti, představovat krásy přírody, ukázat širší souvislosti životního prostředí a života člověka a nabídnout praktické návody, náměty a postupy pro realizaci ekologické výchovy.
 • 4. Umožnění veřejnosti vstupu do obory za účelem pozorování zvěře (mimo doby kladení mláďat, v době zimní nouze nebo při veterinárních opatřeních )
 • 5. Zpracování propagačního materiálu s podmětem ochrany přírody a zvěře ( využití fotodokumentace z prostředí obory a života zvěře - publikace ve formátu A4)
 • 6. Podpora duchovních hodnot a estetického cítění ve vztahu člověk versus zvěř a ochrana přírody. (ochrana přírody a zvěře jako veřejný zájem - přednáška)
 • 7. Přednášky a konzultace pro kroužky mladých ochránců přírody.
 • 8. Přednášky, konzultace a praktická činnost pro kroužky mladých myslivců, Prvořadým významem je především to, že žáci získávají nejen jiný pohled na myslivost samotnou, ale také na všechno to, co s myslivostí souvisí. Mladá generace si tak vytváří zcela odlišný vztah k živé přírodě, k životnímu prostředí i k ekonomickému zhodnocování myslivosti. Cennější však je to, co jim myslivost dá a co si s sebou odnášejí do dalšího života – lásku a vztah ke všemu živému, nejen ke zvěři, ale i k ostatním živočichům a rostlinám.
 • 9. Stav přírodního prostředí a početní stavy jelení a daňčí zvěře, obhajoba myslivosti, prosazování řádného výkonu práva myslivosti, zavádění moderních trendů do myslivosti; (konzultace a přednášky pro mysliveckou a laickou veřejnost)

  Chov a šlechtění jelena lesního a daňka evropského
 • 1. Racionální výživa zvěře v sezónních změnách a při změnách klimatických podmínek
 • 2. Vliv klimatických podmínek na chování zvěře (daňčí a jelení)
 • 3. Posuzování a výběr pro U.P. geneticky vhodných jedinců pro další zachování silné a zdravé populace daňka evropského a jelena lesního.
 • 4. Hodnocení vývojových řad u zvěře jelení a daňčí

  Provoz obory – hospodářské práce
 • 1. Oprava oborního oplocení – likvidace následků živelné
         pohromy. (19.01.2007)
 • 2. Oprava oplocení ploch s výsadbou lesních dřevin (oplocenky)
         likvidace následků živelné pohromy.(19.01.2007)
 • 3. Oprava a výstavba krmných zásobníků a krmelců - likvidace
         následků živelné pohromy(19.01.2007)
 • 4. Oprava a výroba krmných koryt a krmných pultů
 • 5. Výroba solisek
 • 6. Údržba – oprava mechanizačních prostředků lesnických
         a dopravních.
 • 7. Ošetření pastevních ploch ( bránování, vápnění, výsev
         plodin, sečení)
 • 8. Výsadba krytových dřevin
 • 9. Úprava a čištění vodních zdrojů.
 • 10. Ve spolupráci s povodím Ohře úprava toku potoka Šporky


     Deer park Skalice was authorized by MO (municipal office) in Česká Lípa on 1 April 2002 R. n. (reference number): DE (department of environment) 9531/01/1980/02-206/1. Introduction of hunt (deer park) according to law n. 449/2001 D. (digest), of hunting R. n.: DE 8698/02/Hunt./Vol. (volume) from the date 28.4.2003.

  Type of deer park:
  The deer park serves for the purpose:

 • authorization of schedule of breeder-cultivated and health
      measures
 • public education
 • hunting promotion

  Altitude of the deer park:
  288 above sea-level

  Forest stands:
      are made up of mainly of mixed stand – pine tree 50%, oak tree 30%, birch tree and aspen tree 20%. There are mainly deracinated stands, where trees were occasionally lumered. Old reserved oak trees are healthy and they increase carrying-capacity of the deer park at the time of crops of mast.

  Soils:
      are aluminic-sandy and dry, slightly podzolic in meadows, which are sown with shamrock-herbal stand.

  Terrain configuration:
      terrain in the south-east part is very broken with steep slopes. The middle part is plane. There are two water sources in the deer park. Watering-place in the north part of area 0,4 hectare and watering-place in the middle part of the deer park of area 25 square metres. Both watering-places are functional also at the time of big drought.

  Game breeding:
      deers – 6 pieces, CEP (coefficient of expected production) – 0,8 sex ratio – 1:1
      fallow deers – 25 pieces, CEP – 0,9 sex ratio – 1:1

  Health state of game:
      is controlled regularly, respectively almost daily. Evaluation of health state of the game is carried out by a representative of state veterinary administration and private veterinary supervision every year. Since the recognition of the deer park, there hasn’t been noticed any deaths of the game.

  Summary and aim of a project for year 2007:
      is a complex familiarization of public (respectively laic public and also hunting public) with the whole system of care of the game and environment of our deer park (including systematically protection). In terms of lectures, there will be carried out classification of hunting activities into activities relating to game care (it means regular control of health state and condition of the game, wide system of extra breeding, system of protection against negative hits of people, climatic effects etc.) and into consequential activities, it means increases in carrying-capacities of the deer park (natural and chemical).

  Protection and formation of environment:
 • 1. Facilitation of entry into the deer park for purpose of photographing and filming the game.
 • 2. Exhibits of the game (for laic but also for scientific public).
 • 3. Lectures for nursery schools, primary schools, vocational schools, general public (scientific and laic) and hunting associations. The aim of these educational events is to deepen expert knowledge, to present beauties of nature, show wider connections between our environment and human lives and to offer practical instructions, subject matters and procedures for realization ecological education.
 • 4. Facilitation of entry for the public for purpose of game observation (except the time of whelping, at the time of winter emergency and during veterinary precautions).
 • 5. Processing of promotional materials with a subject of protection of the game and environment (utilisation of photodocumentation from the environment of the deer park and the game life – publication in A4 size).
 • 6. Support of spiritual values and aesthetic values in relation human being vs. game and protection of nature (nature protection and game protection as a public interest – lecture).
 • 7. Lectures and tuitions for groups of young conservationists.
 • 8. Lectures, tuitions and practical activities for groups of young huntsmen. The overriding meaning is mainly to urge for students to get not only another view of hunting, but also view of everything that is connected with hunting. Young generation can therefore create totally different relation to animated nature, to our living environment and to economic appreciation of hunting. However, more valuable is what hunting can offer them and what they bring to further lives – love and relation to everything that is alive, not only to game, but also to other animals and plants.
 • · 9. State of our natural environment and establishment of a number of fallow deers and deers, defense of hunting, enforcement of due exercise of a hunting right, implementation of modern trends to hunting (tuitions and lectures for laic and hunting public).

  Breed and cultivation of the forest deer and the Europian fallow deer:
 • 1. Rational nutrition of game during seasonal changes and while changes of climatic conditions.
 • 2. Influence of climatic conditions on game behaviour (fallow deer and deer).
 • 3. Assesment and the selection of genetically suitable individuals for UAB (unidirected animal breeding) and for preservation of strong and healthy population of the forest deer and the Europian fallow deer.
 • 4. Evaluation of evolutional lines of fallow deers and deers.

  Operation of the deer park – agricultural works:
 • 1. Reparation of enclosure – liquidation of implications of a natural disaster (19.01.2007).
 • 2. Reparation of fenced areas with outplanting of forest-tree species – liquidation of implications of a natural disaster (19.01.2007).
 • 3. Reparation and construction of feeding bins and cratches – liquidation of implications of a natural disaster (19.01.2007).
 • 4. Reparation and production of feeding troughs and feeding desks.
 • 5. Production of salt flats.
 • 6. Maintaining – reparation of means of forest and transportation mechanisation.
 • 7. Treatment of grazing areas (gating, liming, sowing crops, reaping).
 • 8. Outplanting of sheltered evergreen tree species.
 • 9. Editing and cleaning of water sources.
 • 10. Editing of a stream Šporka in conjunction with the Ohře river basin.