Historie a současnost obory:

   Obora Skalice určená pro chov a výzkum jelení a daňčí zvěře se nachází v těsné blízkosti obce Skalice u České Lípy, v malebném údolí pod Českým kopcem, kterým protéká potok Špórka. Leží v n.v. 288 m. s typicky lužní květenou a bylinným převážně kopřivovým podrostem. Lesní porost je v zastoupení 55% borovice 10% smrk, 30% dub, 5% ostatní dřeviny jako lípa, bříza a jeřáb.

   Obora byla původně založena pro chov černé zvěře v roce 1990 a chovala se zde až do roku 1996. Na podzim r. 1996 bylo vandaly narušeno oplocení objektu takovým způsobem, že černá zvěř unikla do volné přírody. Z objektu uniklo celkem 40 ks. černé zvěře z toho bylo 5 silných sekáčů, dva silní pětiletí kňouři, zbytek selata , lončáci a bachyně. Černá zvěř byla dovezena ve stáří selat z obory Dvojhradí a z Krušnohorského lesoparku.

   Chov černé zvěře byl velice náročný a to jak po stránce fyzické, tak po stránce finanční. V neposlední řadě zde byl i kvalitativní požadavek na kvalitní oplocení. Další požadavek, který bylo nutné zajistit, byla individuelní veterinární péče. Po 6-ti letém chovu černé zvěře byli původní louky přerytím naprosto zdevastované a černé zvěři nepřinášely dostatek potravy. Po ukončení chovu černé zvěře bylo nutné louky rekultivovat a dále zemědělsky obhospodařovat, aby splnily podmínky úživnosti pro plánovaný chov daňčí a jelení zvěře.

   Nyní se v nově upraveném oborním objektu chová daňčí a jelení zvěř. Chov zvěře je orientován na výživu, šlechtění a genetiku (UP - usměrněná plemenitba) Daňka evropského a Jelena lesního. Přikrmování zvěře se provádí celoročně. Krmivářské receptury včetně krmných dávek byly po některých úpravách (na přirozenou potravu) převzaty od France Vogta (1938), který byl průkopníkem ve specielním přikrmování jelení zvěře ve své oboře na Děčínském Sněžníku (viz foto). Celý soubor činností je potom řízen zpracovaným Harmonogramem chovatelsko - šlechtitelských opatření. Pro dosažení chovného cíle a vyloučení inbridíngové (imbreeding) deprese se v objektu používá usměrněná plemenitba heterozygotních rodičů. První výsledky výzkumu o vlivu přirozené potravy na kvalitu paroží jsou ověřeny na daňkovi který ve stáří 5 let dosáhl ohodnocení 187,7 b. CIC. Ověřené výsledky výzkumu jsou pravidelně vyhodnocovány . Dále je zde sledována dědivosti v architektonice a celkové stavbě paroží, která je již zjišťována pozorováním na živé zvěři od začátku parožení po vytloukání a na vývojových řadách v jednotlivých generacích.

   Obora svým tichým a poetickým prostředím, oživená zvěří poskytuje kromě intenzivního chovu zvěře i další funkce, jako propagační a estetického cítění. V oboře Skalice je snaha, trvale vytvářet hodnotné prostředí pro zvěř. Proto nejen porostní uspořádání objektu včetně políček, luk a ochranné zóny centrálního krmeliště, kterou tvoří již vzrostlé jehličnany, ale veškeré zařízení pro zvěř tvoří jeden harmonický celek.

                             Personál obory Skalice: Jaroslav Tatarkovič
History and present of the deer-park

   Deer Park Skalice, designed for breeding of deers and fallow deers and research on them, is situated in the proximity of a village Skalice near Česká Lípa, in a pitoresque valley under Czech Hill (Český kopec), where runs through a river Šporka. The deer park lies in the attitude 288 m. with typical flood-plain vegetation and herbal, mainly neetle growth. Forest stand is formed of 55% of the pinetree, 10% of spruce, 30% of oak tree, 5% of other timber species like birch, lime tree and rowan tree.

   The deer park was originally founded for black game breeding in the year 1990 and black game was bred there until the year 1996. In the autumn 1996, vandals destroyed the enclosure of this object in such a way that black game escaped into the oper air. The total number of escaped game was 40 pieces of black game – from that 5 strong cutters, 2 strong five-year old wild pigs, the rest piglets, boars and sows. Black game was taken at the ages of piglets from Deer Park Dvojhradí and Krušnohorský Forest Park.

   Black game breeding was very demanding both from the physical aspect and from the financial aspect. Last but not least there was also a qualitative demand on a good-quality enclosure. Another demand, which was necessary to arrange, was an individual veterinary care. After a six-year-old black game breeding, the original meadows were devastated and the meadows didn’t produce enough feed for black game. After the end of breeding, it was necessary to recultivate these meadows and further agriculturally control so that they would satisfy the conditions for the carrying capacity of planned deer and fallow deer breeding.

   Nowadays, we breed there fallow deers and deers. Game breeding orientates on nourishment, cultivation and genetics (UAB – unidirected animal breeding) of Europian fallow deer and Wood deer. Additionally feeding is done yearly. Dietary prescriptions including dietary rations were taken over after a few modifications (to a natural feed) from Franz Vogt (1938), who was an initiator in special additional feeding of deers in his deer park on Děčínský Sněžník (see photo). All set of activities is directed by an elaborate Schedule of breeders – cultivated measures. Unidirected animal breeding of heterozyous parents is used in the deer park for achieving the breeding aim elimination the imbreeding depression. First results of research in influence of natural feed on quality of attire are verified on a fallow deer, which was five years old and got an evaluation 187,7 b. CIC. Verified results of research are regularly evaluated. Then there is also observed heredity in construction of attires, which is founded out by observation on alive game from the start of attiring till fraying and also by observation on cycles of evolution of single generation.

   The deer park with its quiet and poetic environment and instinct with game offers also other functios (except the intensive game breeding), such as promotional and aesthetic. There is an effort to create constantly valuable environment for game in Deer Park Skalice. Therefore not only stand ordering of this object including meadows, fields and protective zone of the central feeding place, which is formed by full-grown needle-leaved trees, but also the whole equipment for game creates one harmonious complex.

                     Personnel of Deer Park Skalice: Jaroslav Tatarkovič